SH 210 / SH 220 / SH 230

Typ

:

SH 210

Bandhaspel

Katalog

SH 220

schwenkbarer Bandhaspel

SH 230

zweifacher Bandhaspel

 

—————————————————————————————